Právne služby 

Obchodné právo • spisovanie a analýza zmlúv - kúpna zmluva, zmluva o predaji podniku, leasingová zmluva, zmluva o úvere, licenčná zmluva na predmety priemyselného vlastníctva, zmluva o dielo, mandátna zmluva, komisionárska zmluva, zmluva o kontrolnej činnosti, zasielateľská zmluva, zmluva o preprave veci, zmluva o nájme dopravného prostriedku, zmluva o obchodnom zastúpení, zmluva o tichom spoločenstve a ďalšie
 • všeobecné obchodné podmienky
 • nekalá súťaž
 • náhrada škody
 • vymáhanie pohľadávok
 • zastupovanie pred súdom
 • zastupovanie v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní

Korporátne právo • zakladanie obchodných spoločností, ich zmeny a likvidácie
 • poradenstvo, vypracovanie potrebných dokumentov
 • zápis do obchodného registra
 • výmaz z obchodného registra
 • prevody obchodných podielov, prevody akcií
 • fúzie spoločností
 • rozdelenie spoločnosti
 • zvýšenie a zníženie základného imania

Doprava a logistika  • všeobecné obchodné podmienky v doprave
 • zmluvy v logistike, doprave, preprave tovaru
 • vymáhanie pohľadávok
 • poistné udalosti a náhrada škody

Vymáhanie pohľadávok • mimosúdne vymáhanie pohľadávok
 • vymáhanie pohľadávok súdnou cestou
 • správa pohľadávok
 • kúpa, predaj, postúpenie, započítanie pohľadávok
 • exekúcia, dobrovoľná dražba

Občianske právo • spisovanie a analýza zmlúv - kúpna zmluva, darovacia zmluva, záložná zmluva, zmluva o ručení, zmluva o dielo, zmluva o pôžičke, zmluva o výpožičke, nájomná zmluva a ďalšie
 • právo nehnuteľností a susedské spory
 • zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
 • úprava, zrušenie a vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • právo duševného vlastníctva
 • ochrana osobnosti
 • ochrana spotrebiteľa
 • poistné udalosti
 • náhrada škody
 • vydanie bezdôvodného obohatenia
 • zastupovanie pred súdom
 • zastupovanie v dedičskom konaní
 • zastupovanie v konkurznom konaní
 • zastupovanie v exekučnom konaní

Rodinné právo • rozvod a vyporiadanie majetku
 • výživné
 • úprava styku s maloletým dieťaťom
 • určenie rodičovstva, určenie otcovstva
 • zapretie otcovstva
 • pestúnska starostlivosť
 • poručníctvo
 • opatrovníctvo
 • osvojenie
 • povolenie uzavrieť manželstvo

Právo nehnuteľností • právny servis pri zápise vlastníckych práv a iných práv k  nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností
 • spisovanie a analýza zmlúv
 • prevody nehnuteľností - kúpna zmluva, darovacia zmluva, zámenná zmluva
 • zmluvy o vecných právach k nehnuteľnostiam  - záložná zmluva, zmluva o zriadení vecného bremena, zmluva o zabezpečení záväzku prevodom práva, zmluva o predkupnom práve
 • nájomná zmluva (nájom domu, bytu, nebytového priestoru, pozemku)
 • vydržanie
 • založenie spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • spisovanie a analýza zmlúv o výkone správy bytového domu
 • zakladanie pozemkových spoločenstiev
 • žaloby o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
 • žaloby o neplatnosť
 • žaloby o vypratanie
 • vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
 • vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Trestné právo • právne analýzy právne zložitých prípadov z trestnoprávneho hľadiska
 • kvalifikované spísanie trestného oznámenia
 • obhajoba obvineného, obžalovaného, odsúdeného vo všetkých štádiách trestného konania (právna analýza veci, priama účasť na všetkých úkonoch trestného konania, podania orgánom činným v trestnom konaní a súdu, sťažnosti, návrhy, odvolanie, dovolanie, návrh na obnovu konania)
 • spísanie žiadostí o odklad výkonu trestu, podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody, podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti, žiadostí o zahladenie odsúdenia
 • zastupovanie poškodeného v trestnom konaní, pri vymáhaní náhrady škody spôsobenej trestným činom

Pracovné právo • komplexné právne služby poskytovanie právneho poradenstva

 • právny audit a due diligence v oblasti pracovného práva

 • vypracúvanie vzorovej pracovnoprávnej dokumentácie

 • pracovné zmluvy, manažérske zmluvy, dohody o zmene pracovných podmienok

 • dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

 • skončenie pracovného pomeru (výpoveď, dohoda, okamžité skončenie pracovného pomeru, skončenie v skúšobnej dobe) vrátane poradenstva pri hromadnom prepúšťaní a ukončovaní činnosti podniku

 • zodpovednosť v pracovnom práve a náhrada škody zo zodpovednosti zamestnanca alebo zamestnávateľa podľa Zákonníka práce ( hmotná zodpovednosť, zodpovednosť za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania),

 • zastupovanie v pracovnoprávnych sporoch (žaloby o zaplatenie mzdy, o neplatnosť skončenia pracovného pomeru, o náhradu škody)

 • zastupovanie zamestnávateľov

 • zastupovanie zamestnancov


Správne právo • stavebné konanie
 • daňové konanie
 • priestupkové konanie
 • konanie vo veciach živnostenského registra
 • správne súdnictvo
 • zastupovanie pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutí orgánov verejnej správy, správne súdnictvo

Súdne spory a rozhodcovské konanie • právna analýza prípadu, vyhodnotenie pozície klienta, možných rizík a určenie procesnej stratégie
 • spísanie návrhov, žalôb, riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov (odvolanie, sťažnosť, žaloba na obnovu konania, dovolanie)
 • zastupovanie klientov v obchodnoprávnych, občianskoprávnych, pracovnoprávnych sporoch
 • zastupovanie klientov pri mimosúdnych rokovaniach
 • zastupovanie klientov pred súdmi vrátane zastupovania pred Najvyšším súdom SR a Ústavným súdom SR a pred rozhodcovskými súdmi
 • zastupovanie klientov v exekučných konaniach

Duševné vlastníctvo a informačné technológieHospodárska súťaž

Mediálne právo

Poisťovníctvo

Privátni klienti

Register partnerov verejného sektora

GDPR - ochrana osobných údajov

Športové právo

Nenašli ste, čo ste hľadali?

Vyššie uvedené právne služby predstavujú obvyklý a frekventovaný rozsah našej činnosti. V prípade, že Váš právny problém alebo požiadavky sú špecifické, budeme radi, ak sa na nás s dôverou obrátite. Naša advokátska kancelária dôsledne a detailne zanalyzuje každú právnu vec a ponúkne efektívne riešenie aj zložitých a sofistikovaných prípadov.