Právne služby 

Trestné právo 


 • právne analýzy právne zložitých prípadov z trestnoprávneho hľadiska,
 • poradenstvo pri podávaní trestného oznámenia,
 • komplexná obhajoba obvineného, obžalovaného, odsúdeného vo všetkých štádiách trestného konania (právna analýza veci, priama účasť na všetkých úkonoch trestného konania, podania orgánom činným v trestnom konaní a súdu, sťažnosti, návrhy, odvolanie, dovolanie, návrh na obnovu konania),
 • zastupovanie poškodeného v trestnom konaní, pri vymáhaní náhrady škody spôsobenej trestným činom

Korporátne právo, obchodné právo a zmluvná agenda 

Vymáhanie pohľadávok 

 


Doprava a logistika 


Hospodárska súťaž


Mediálne právo


Duševné vlastníctvo a informačné technológie


Poisťovníctvo

Register partnerov verejného sektora

Privátni klienti

Súdne spory a rozhodcovské konanie

Právo nehnuteľností

Pracovné právo

 • komplexné právne služby poskytovanie právneho poradenstva ,

 • právny audit a due diligence v oblasti pracovného práva,

 • vypracúvanie vzorovej pracovnoprávnej dokumentácie,

 • pracovné zmluvy, dohody o zmene pracovných podmienok,

 • dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,

 • skončenie pracovného pomeru (výpoveď, dohoda, okamžité skončenie pracovného pomeru, skončenie v skúšobnej dobe) vrátane poradenstva pri hromadnom prepúšťaní a ukončovaní činnosti podniku,

 • zodpovednosť v pracovnom práve a náhrada škody zo zodpovednosti zamestnanca alebo zamestnávateľa podľa Zákonníka práce ( hmotná zodpovednosť, zodpovednosť za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania),

 • zastupovanie v pracovnoprávnych sporoch (žaloby o zaplatenie mzdy, o neplatnosť skončenia pracovného pomeru, o náhradu škody),

 • zastupovanie zamestnávateľov,

 • zastupovanie zamestnancov

Športové právo

Občianske právo

Rodinné právo


GDPR - ochrana osobných údajovNenašli ste, čo ste hľadali?

Vyššie uvedené právne služby predstavujú obvyklý a frekventovaný rozsah našej činnosti. V prípade, že Váš právny problém alebo požiadavky sú špecifické, budeme radi, ak sa na nás s dôverou obrátite. Naša advokátska kancelária dôsledne a detailne zanalyzuje každú právnu vec a ponúkne efektívne riešenie aj zložitých  a sofistikovaných prípadov.